ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Будь-яку дисципліну ділять на змістовні модулі (далі - модулі). Загальне число модулів, перш за все, залежить від кількості годин, що відводиться на вивчення дисципліни в рамках учбового плану (який знаходиться в деканаті). Проте протягом семестру число модулів по дисципліні не може бути більше трьох. Кожен модуль оцінюють по рейтинговій системі, з якою викладач обов'язково знайомить студентів на першому занятті (а так само рейтингову систему завжди можна уважно вивчити на кафедрі, де викладають дану дисципліну).

Модуль, як правило, складається з аудиторної, індивідуальної і самостійної роботи (так само може бути курсова, кваліфікаційна, наукова і іншого вигляду робота). Будь-яку з цих робіт оцінюють по рейтинговій системі . Сума отриманих оцінок і складає оцінку за модуль.

Модулі об'єднуються в залікові кредити. Протягом семестру число залікових кредитів дорівнює числу дисциплін, що вивчаються, плюс число курсових/кваліфікаційних робіт. Саме оцінка по заліковому кредиту дозволяє вважати семестр завершеним і перейти на наступний курс, отримати стипендію.

Оцінка залікового кредиту виходить, як середнє арифметичне від суми позитивних оцінок за модулі.

Що означає позитивна оцінка? Вона залежить від форми підсумкового семестрового контролю: залік або іспит. Для Заліку позитивна оцінка починається з 80 балів, а для Іспиту - з 90. Лише за цієї умови може бути підведений підсумок за семестр, а дисципліна може вважатися зданою. Нижче приведена таблиця, яка допоможе зрозуміти відповідність між отримуваними оцінками:

Шкала ЕСТS

Національна шкала

Шкала ОНАХТ для
заліку

Шкала ОНАХТ для
екзамену

А – відмінно

відмінно

121–130

131–150

В – дуже добре

добре

111–120

121–130

С – добре

101–110

111–120

Dзадовільно

задовільно

91–100

101–110

Е – достатньо

80–90

90–100

– незадовільно с можливістю додаткової перездачі

незадовільно

40–79

60–89

F – незадовільно з обов'язковим повторним навчанням

0–39

0–59

Примітка: Шкала ЕСТS – система оцінки кредитів, прийнята в єдиному Європейському освітньому просторі (для того, щоб якість Ваших оцінок була зрозуміла зарубіжним фахівцям).

Коли всі модулі оцінені на позитивні оцінки, може бути підведений підсумок в роботі студента над дисципліною за семестр – проставлена підсумкова оцінка за заліковий кредит. Підсумкову оцінку викладач проставляє в залікову книжку студента і в заліково-екзаменаційну ведомость у вигляді двох оцінок (за шкалою академії і через дріб за шкалою ЕСТS). Наприклад, 141/А або 90/Е.

Що ж робити, якщо не всі модулі оцінені позитивно? Продовжувати вчитися! На кафедрі, де вивчають дисципліну, складають графік роботи викладача з неуспішними студентами, погоджений з деканом факультету або тьютером. (Тьютер – фахівець, який призначений наказом ректора для керівництва процесом навчання. У кожного студента є свій персональний тьютер)

Якщо студентові контрактної форми навчання знадобляться додаткові консультації по дисципліні поза графіком учбового процесу, то їх можна буде отримати на платній основі відповідно до існуючого Положення.

Що цікаво, для успішних студентів іспит тепер не є обов'язковою формою підсумкового контролю. Тепер Ви можете і не складати іспит, якщо позитивна підсумкова оцінка залікового кредиту знаходиться в діапазоні від 111 до 150 балів. "Добирати" бали, шо не дістають для позитивної оцінки модуля, дозволяється до дня підведення підсумків вивчення даної дисципліни (розклад вивішується біля деканату). І навіть цього дня студент може вибрати форму підбиття підсумку: або іспит, або підвищення модульної оцінки і сумарний підсумок. Переваги очевидні – якщо ритмічно вчитися протягом семестру, то складати іспити не буде потрібно, та і канікули можуть збільшитися до декількох тижнів.

Тепер про "сумне" (адже у всьому повинна існувати рівновага), форма іспиту, як підсумкового контролю знань змінюється. Тепер це обширніший контроль знань, це не три питання з різних розділів курсу. Екзаменаційний квиток міститиме питання по всіх розділах і основних поняттях дисципліни, що вивчається. Для відповіді на одне питання знадобиться від 2-х до 10-и хвилин і тривалість іспиту буде до 2-х годин. Зрозуміло, що питань може бути від 10 до 50. Питання будуть орієнтовані на вживання засвоєних теоретичних знань і практичних навиків.

Залік по дисципліні вважається отриманим в строк, якщо підсумкова оцінка проставлена у ведомость до закінчення підсумкового контролю (раніше екзаменаційної сесії).